Forskning, visioner och läroplan

Handens och hjärnans intelligens

Göran Lundborg, professor emeritus i handkirurgi vid Lunds universitet i Sverige, sänder en hälsning till BRAVO! På videon förklarar han sambandet mellan handens och hjärnans intelligens, och varför konstämnen är viktiga. 

 

Välmående

Forskning har visat att konsten har en stor betydelse för människors välmående. Konsten stöder den holistiska tillväxten och främjar hälsan och välmåendet. Genom konsten kan man bearbeta känslor, utveckla kognitiva och emotionella styrkor och färdigheter, stärka självförtroendet och växa som individ. När man reflekterar över sitt eget skapande ökar självkännedomen, när man skapar tillsammans med andra utvecklas den sociala kompetensen, samtidigt som känslan av samhörighet och gemenskap ökar. Genom delade konstupplevelser lär man sig att acceptera och uppskatta olikheter. Det motverkar mobbning och rasism, förebygger marginalisering, ökar förståelsen för andra kulturer och stödjer jämlikheten.

År 2019 publicerade FN:s världshälsoorganisation WHO en stor sammanställning av forskningsresultat. Rapporten What is the evidence on the role of the arts in improving health and wellbeing? visade att musik, dans och olika former av kulturella aktiviteter har positiva, mätbarar effekter såväl på på människors fysiska som psykiska hälsa.  

 

Framtida kompetenser

De framtida kompetenser som omnämns i olika rapporter, är alla sådana som kan erhållas genom konsten. När barn och unga erbjuds många olika konstnärliga uttrycksformer utvecklas kreativiteten, en av de mest centrala framtidskompetenserna. Genom kreativa processer lär man sig tänka i nya banor, fantasin får flöda och innovationsförmågan väcks. När man får utmana sig själv och ge utlopp för skaparkraften i en trygg miljö, växer också självkänslan och tron på den egna förmågan.  

 

Arts Equal: Konst, jämlikhet och välbefinnande

Inom ramen för Arts Equal-projektet forskade man under åren 2015–2020 bland annat i vilken typ av konstfostrans tjänster det finländska samhället borde utveckla för att främja jämlikhet, deltagande och välbefinnande. 

Artikeln Arts Equal. Konst, jämlikhet och välbefinnande: En rapport om den internationella forskningen presenterar och beskriver

 • konstens koppling till inlärningsförutsättningarna, trivseln i skolan och inlärningsresultaten
 • ojämlika möjligheter att ta del av konstfostran och hur skolan har möjlighet att bryta den spiralen
 • konstens betydelse för hälsa och välbefinnande 
 • de samhälleliga och ekonomiska effekterna av konstens jämlika tillgänglighet

Artikeln Oppilaan yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen musiikinopetukseen peruskoulussa on turvattava riktar sig till grundskolans rektorer. Som stöd för beslutsfattande rekommenderar Arts Equal-forskningen bland annat att   

 • man allt starkare stödjer lärarnas möjligheter att delta i fortbildningar
 • musikundervisningen i årskurserna 3-6 handhas av ämneslärare i musik eller klasslärare som studerat musik som biämne (25 sp)
 • klubbtimmar i musik erbjuds åt alla elever

I artikeln Peruskoulu – Suomen suurin kulttuurikeskus föreslår författarna att skolorna får bli stora kulturcentra, där man i samarbete med övriga aktörer, erbjuder mångsidig konst- och kulturfostran på jämlika grunder. Det är möjligt bland annat genom att

 • kultur- och bildningsväsendet i kommunen kartlägger förutsättningarna för samarbete mellan alla som ger konstundervisning
 • bildningsväsendet hör vilka önskemål och möjligheter det finns i skolorna att  erbjuda konst- och kulturfostran i samband med skoldagen
 • kommunerna gör i samråd med skolorna upp en plan för kulturfostran
 • rektorerna i grundskolan avsätter resuser för att lärarna skall kunna delta i fortbildningar som berör konst och kultur
 • organisationer som erbjuder konst- och kulturfostran söker aktivt kontakt med skolorna för att diskutera samarbeten. Man är medveten om och tar hänsyn till skillnader i verksamhetskulturerna.

 

Visionerna för konstfostran och konstutbildning 2030

De nationella visionerna för konstfostran och konstutbildning, Visio 2030, publicerades i medlet av november 2022. Arbetet inleddes 2019 på initiativ av Konstuniversitetet. Genom seminarier och webbenkäter samlade man in synpunkter av över 2000 professionella inom konstbranschen.

Rapporten erbjuder tiotals åtgärdsförslag som ska stärka undervisningen i musik, bildkonst och performativa konstarter och deras samhällsroll. Målet är att fram till år 2030 stärka konstfostran och konstutbildningen på alla utbildningsstadier. Kaarlo Hildén, rektor vid Konstuniversitetet, konstaterar att visionerna erbjuder en utmärkt grund för kultur- och utbildningspolitiska beslut, både nationellt och regionalt. Nu bjuder man in beslutsfattare i välfärdsområden och kommuner och andra lokala aktörer att omsätta idéerna i praktiken.

I visionerna slår man bland annat gemensamt fast att

 • konsten har ett egenvärde.
 • konstfostran och -utbildning stärker den mentala resiliensen, gemenskapen och den kreativa problemlösningen.
 • genom att satsa på undervisningen i konstämnen främjar man också välbefinnandet, något som också WHO:s rapport (2019) visar.
 • när grundskolans läroplan förnyas måste undervisningen i konstämnen ökas.
 • kommunerna måste åläggas att utarbeta planer för konstfostran.
 • gymnasiediplomen i konst- och färdighetsämnen bör bli förpliktande för utbildningsanordnarna.
 • gymnasiediplomen ska kunna ersätta ett av fem prov i studentexamen och bör beaktas vid antagningen till högskolorna.
 • pedagogiskt högklassiga konststudier och kulturintressen ska vara tillgängliga för alla.

Om planerna för bildkonst och musik kan du läsa här:

Den finländska musikutbildningens vision 2030         Kuvataidekoulutuksen visio 2030

 

Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Verksamheten i BRAVO! är förankrad i Läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

GLP2014 säger att

 • eleverna ska få möjlighet att uppleva och tolka konst, kultur och kulturarv. De skall också få lära sig att förmedla, forma och skapa kultur och traditioner och upptäcka deras betydelse för välbefinnandet. 
 • musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande.
 • undervisningen i bildkonst har som uppdrag att handleda eleverna att genom konsten utforska och uttrycka en kulturellt mångskiftande verklighet. 
 • drama och andra konstnärliga uttrycksformer hjälper eleverna att lära känna sig själva och att utvecklas till kreativa människor med sund självkänsla. Det ger eleverna förutsättningar att uttrycka sig mångsidigt och kommunicera konstruktivt med olika människor och grupper.
 • undervisningen ska stödja elevernas kulturella identitet och sporra dem att aktivt delta i egna kulturella och sociala gemenskaper.
 • den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt att stödja eleverna att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella kapital.

Källa: Grunderna för den grundläggande utbildningen 2014. Utbildningsstyrelsen.