MATERIAL

Materialbanken öppnades hösten 2023 och den är tillgänglig för nätverkets medlemmar. Materialbanken innehåller material som producerats och sammanställts av koordinatorn och samarbetspartner. Vi hoppas att nätverkets medlemmar också delar med sig åt varandra inom gruppen, såväl av sina erfarenheter som av konkreta tips och material.

På videon får du en presentation av hur materialbanken är upppbyggd och hur den kan användas.

 

BRAVO!-skolorna får månadsbrev med information om aktuella ärenden samt tips på olika fortbildningar och evenemang, såväl sådana som arrangeras av nätverket men också sådana som arrangeras av andra aktörer. I månadsbrevet presenteras även en uppgift per årskurs, både i Bildkonst och Musik. Uppgifterna samlas i materialbanken, som på det sättet växer i omfång under läsårets gång. 

Ibland kanske materialet lämpar sig för alla årskurser, och då hittas det i materialbanken under rubriken Årskurslöst

Förutom dessa ämnesvisa lektionsplaner och enskilda uppgifter, innehåller materialbanken också längre sekvensplaner, så kallade Temahelheter. Dessa temahelheter är planerade för årskurserna 3–6 och det står varje skola fritt att välja vilken eller vilka årskurser man engagerar. Dessa temehelheter genomförs gärna samtidigt i så många skolor som möjligt. På det sättet finns det möjlighet att under sekvensens gång utbyta erfarenheter och få stöd av varandra. Under kategorin Årsklocka hittar man uppgifter och program för läsårets helgdagar och fester.

Själva materialbanken öppnas hösten 2023. Allt material är avsett enbart för nätverkets medlemmar och får inte spridas utanför skolan


Exempel på pedagogiskt material från ett månadsbrev

Här nedan ser du två modelluppgifter från ett månadsbrev som BRAVO!-skolorna får hösten 2023. De här två uppgifterna får användas fritt i undervisningen.